I never did a day’s work in my life. it was all fun.

Thomas Edison